Socio-ekonomski centar Crne Gore je nevladino udruženje sa sjedištem u Podgorici.

 

Socio-ekonomski centar Crne Gore je angažovan u oblastima socijalne i ekonomske politike sa  fokusom na obrazovanje, zapošljavanje, preduzetništvo, javno zdravlje i migracije.

Postignuća Socio-ekonomskog centra Crne Gore su u funkciji socijalnog  uključivanja građana i lokalnog ekonomskog razvoja.

Aktivnosti Socio-ekonomskog centra Crne Gore  usmjerene su ka:

 • Građanima u cilju unapređenja njihovog obrazovanja, svijesti i učešća u procesima donošenja odluka;
 • Nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i drugim institucijama u cilju obezbjeđivanja  stručne podrške;
 • EU institucijama radi konsultacija i razmjene informacija.

 

 

Ciljevi udruženja su:             

 

 • Podsticanje integracionih procesa u regionu zapadnog Balkana i između regiona i Evropske Unije u oblastima djelovanja udruženja,
 • pružanje podrške demokratizaciji i dobrom upravljanju kroz uključivanje građana u procese donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou u oblastima djelovanja udruženja,
 • pružanje podrške institucijama u regionu u kreiranju i sprovođenju politika integracije u oblastima djelovanja udruženja,
 • podsticanje umrežavanja i saradnje svih relevantnih aktera u regionu zapadnog Balkana i između regiona i Evropske Unije u oblastima djelovanja udruženja,
 • promovisanje principa održivog razvoja i Milenijumskih ciljeva razvoja,
 • podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja,
 • unaprjeđivanje socijalne uključenosti marginalizovanih kategorija građana,
 • promovisanje mira, tolerancije i poštovanja ljudskih i socio-ekonomskih prava građana;